top of page

Songs

Ciamar a tha thu
00:00 / 00:25

Ciamar a tha thu?

Ciamar a tha thu?

Tha gu math
Ciamar a tha thu?

Tha gu math
Ciamar a tha thu?

Tha gu math
Tha gu math, tapadh leibh

How are you?

I am well

How are you?

I am well

How are you?

I am well

I am well, thank you

MadainnMhath
00:00 / 00:42

Madainn mhath

Madainn mhath
Madainn mhath
Cò tha seo an-diugh?
Madainn mhath
Madainn mhath
Cò tha seo an-diugh?
Òbhan, òbhan ò x 4

Hallo name

Hallo name
Cò tha seo an-diugh?

Good morning

Good morning

Who is here today?

Good morning

Good morning

Who is here today?

Oh van, oh van oh

Hallo Callum

Hallo Seumas

Who is here today?

Bogha-frois

Buidhe, uaine, dearg agus pinc
Purpaidh is orains is gorm
Dathan aig a’ bhogha-froise, 

aig a’ bhogha-froise
Aig a’ bhogha-froise bhrèagha 

 

Yellow, green, red and pink Purple and orange and blue Colours of a rainbow
Of a rainbow 

Of a beautiful rainbow 

CrocailMor
00:00 / 01:21

Còig moncaidhean beag


Còig muncaidhean beag                                
a’ suidhe anns an craobh                               
Thàinig an crogall mòr, socair, socair            
Haidh Maistear Crogall Mòr                           
Chan dh’ith thusa misse                                 

Ceithir muncaidhean beag                             
Other four lines repeat
Trì muncaidhean beag                                   
Dhà mhuncaidh bheag                                   
Aon mhuncaidh bheag                                   

 

Five little monkeys

Sitting in the tree

Along came the big crocodile, quietly, quietly

Hello big Mr Crocodile

You can’t eat me

 

Four little monkeys

 

Three little monkeys

Two little monkeys (in Gaelic two affects the other words so monkey and small change)

One little monkey (in Gaelic one affects the other words so monkey and small change)

.

Tha_sinn_a'_dol_suas_is_suasArtist Name
00:00 / 01:12

Tha sinn a’ dol suas is suas

Tha sinn a’ dol suas is suas is suas
Tha sinn a’ dol sìos is sìos
Taobh gu taobh, taobh gu taobh
Taobh gu taobh, gu taobh
Tha sinn a’ dol suas is suas is suas
Tha sinn a’ dol sìos is sìos

 

We are going up and up and up
We are going down and down
Side to side, side to side
Side to side, to side
We are going up and up and up
We are going down and down

Cluasan_sùilean_sròn_beulArtist Name
00:00 / 00:27
CòigLosgan
00:00 / 00:45

Losgan a’ leumadaich


Tha aon losgan a’ leumadaich, a’ leumadaich, a’ leumadaich

Tha aon losgan a’ leumadaich

Leum, leum, leum

 

Tha dà losgan

Tha trì losgan

Tha ceithir losgan

Tha còig losgan

 

One frog is jumping, jumping, jumping

One frog is jumping

Jump, jump, jump

 

Two frogs are…

Three frogs are…

Four frogs are…

Five frogs are…

CùAgRàdh
00:00 / 01:24

Guth nam beathaichean

Bidh cù ag ràdh uf, uf, uf x3
Dè bhios piseag ag ràdh?

Bidh piseag ag ràdh miau, miau, miau x3

Dè bhios bò ag ràdh?

Bidh bò ag ràdh mù mù mù x3

Dè bhios tunnag ag ràdh?
Bidh tunnag ag ràdh uac, uac, uac x3
Dè bhios caora ag ràdh?
Bidh caora ag ràdh mè mè mè x3

Dè bhios nathair ag ràdh?

Bidh nathair ag ràdh ssss, ssss, ssss x3

Dè bhios crocal ag ràdh?

Bidh crocal ag ràdh cnap, cnap, cnap x3

’S e sin a bhios crocal ag ràdh.

A dog says woof, woof, woof

What does a kitten say?

A kitten says miaow, miaow, miaow

What does a cow say?

A cow says moo, moo, moo

What does a duck say?

A duck says quack quack quack

What does a sheep say?

A sheep says baa, baa, baa.

What does a snake say?

A snake says hiss, hiss, hiss.

What does a crocodile say?

A crocodile says snap, snap, snap.

That’s what a crocodile would say.

Mìre, mìre, miug, miug
Mìre, mìre, miug, miug x3
Aran is ìm is càise.

AonBhuntataArtist Name
00:00 / 00:22

Aon bhuntata

Aon bhuntata, dhà bhuntata, trì buntata

Salach

Ceithir buntata, còig buntata, sia buntata

’S barrach  


One potato, two potatoes, three potatoes

Dirty

Four potatoes, Five potatoes, Six potatoes

Heaped

MìreMìreArtist Name
00:00 / 00:42

Mìre, mìre, miug, miug


Mìre, mìre, miug, miug x3
Aran is ìm is càise.

 

Mìre, mìre, miug, miug x3
Aran is ìm is càise.

 

Aran is ìm is miug is mìre x3
Aran is ìm is càise.

Aran is ìm is miug is mìre x3
Aran is ìm is càise.

Piece, piece, whey, whey

Bread and butter and cheese

 

Piece, piece, whey, whey

Bread and butter and cheese

 

Bread and butter and whey and piece

Bread and butter and cheese

 

Bread and butter and whey and piece

Bread and butter and cheese

Ceann_Gualainn_Glùinean_CasArtist Name
00:00 / 00:42

Ceann, Gualain, Glùinean, Cas

 

Ceann, gualain, glùinean, cas, glùinean, cas
Ceann, gualain, glùinean, cas, glùinean, cas 

Sùilean, cluasan, sròn agus beul 

Ceann, gualain, glùinean, cas, glùinean, cas 

 

Head, shoulders, knees, foot, knees, foot
Head, shoulders, knees, foot, knees, foot 

Eyes, ears, nose and mouth 

Head, shoulders, knees, foot, knees, foot 

Damhan-allaidh a’ DannsaArtist Name
00:00 / 00:35

Damhan-allaidh a’ Dannsa 

Tha damhan-allaidh a’ dannsa a’ dannsa, a’ dannsa
Tha damhan-allaidh a’ dannsa 

Fad an latha. 

Tha damhan-allaidh a’ leumadaich, a’ leumadaich, a’ leumadaich, 

Tha damhan-allaidh a’ leumadaich

Fad an latha
Tha damhan-allaidh sgìth a-nis, sgìth a-nis, sgìth a-nis

Tha damhan-allaidh sgìth a-nis

Shhhh, shhhh, shhhh

 

A spider is dancing, dancing, dancing

A spider is dancing

All day long

A spider is jumping, jumping, jumping

A spider is jumping

All day long

A spider is tired now, tired now, tired now

A spider is tired now

Hush, hush, hush

Rolaidh-PolaidhArtist Name
00:00 / 01:03

Ròlaidh, Pòlaidh


Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,

Suas, suas, suas, suas
Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,
Sìos, sìos, sìos, sìos
Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,

A-mach, a-mach, a-mach, a-mach

Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,

A-steach, a-steach, a-steach, a-steach

 

Roly, poly, roly, poly
Up, up, up, up
Roly, poly, roly, poly
Down, down, down, down
Roly, poly, roly, poly
Out, out, out, out
Roly, poly, roly, poly
In, in, in, in

Tioraidh
00:00 / 00:12

Tìoraidh


Tìoraidh oh

Tìoraidh oh

Tìoraidh oh an-dràsta

Tìoraidh oh an-dràsta

Tioraidh oh

Tioraidh oh

Cheerio

Cheerio

Cheerio just now

Cheerio just now

Cheerio

Cheerio

CòigTunnaganArtist Name
00:00 / 01:34

Còig tunnagan beaga

Còig tunnagan beaga, còig tunnagan beaga 

Còig tunnagan beaga a' dol Cuac Cuac Cuac 

Shuas gu h-àrd, Sìos chun làr 

Thuit aon tunnag anns an loch...........Splais 

 

Ceithir tunnagan beaga ... 

Trì tunnagan beaga ... 

Dhà thunnag bheaga … 

Aon thunnag bheag …

 

Five little ducks, five little ducks

Five little ducks go quack, quack, quack

Up above, Down to the floor

One duck fell in the loch…splash

 

Four little ducks

Three little ducks

Two little ducks

One little duck

bottom of page